PREGNANCY AND RESTSorina Grisaru Granovsky  MD PhD

גמלה לשמירת היריון 2016, ד"ר עמית אמנון

עבודת נשים במהלך ההריון - היבטים תעסוקתיים, ד"ר דקלה שגיא

שמירת הריון תעסוקתית - נקודת המבט של הרופא בקהילהד"ר נעמה ורבין וד"ר סער לחמי

נושאים קשורים:  מצגות,  כנסים